Datenschutz

In de loop van de snelle ontwikkeling van de gehele staalmarkt hebben wij ons in toenemende mate ontwikkeld tot een innovatieve Staalhandel met buigtechniek.
Onze bedrijfsfilosofie is daarom klantgerichter dan ooit tevoren. Dat merken onze klanten dat ze niet alleen behoefte hebben aan service en advies van een hooggekwalificeerd team van medewerkers, die kostenbewust op individuele klantverzoeken reageren, maar dit komt met name tot uiting in ons agressieve investeringsbeleid.
Net zoals de ontwikkelingscycli op de staalmarkt voortdurend korter worden, zetten we ook nieuwe mijlpalen in voor hoogwaardige staalproducten met investeringen in een innovatieve machinepark.

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Het privacybeleid is bedoeld voor gebruikers van deze website in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), Telemediawet (TMG), de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (DSGVO)
evenals andere gegevensbescherming voorschriften betreffende het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de exploitant van de websitedie „Kropp-Stahl GmbH, Lise-Meitner-Straße 15, 48691 Vreden”informatie:

De websitebeheerder neemt de bescherming van zijn gegevens zeer serieus en behandelt hun persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften:
Houd er rekening mee dat datatransmissie op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico’s.

 

1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verzameling van opslag en verwerking en verzending van hun gegevens in de zin van de BDSG en artikel 4, lid 7 van de GDPR

die Kropp-Stahl GmbH, vertreten durch Josef Blömer, Franz-Wilhelm Frankemölle, Lise-Meitner-Straße 15, 48691 Vreden (hierna “website-exploitant” genoemd).

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, hoe u dit kunt gebruiken in het kader van het gebruik van het aanbod van de website provider of privacy praktijken in het bedrijf van de website provider,neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres

datenschutz@kroppstahl.com

2. Over Privacy

Privacy beschermt persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn, volgens § 46 nr. 1 BDSG, informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder met de toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken. Dit omvat informatie zoals haar naam, haar telefoonnummer, adres of e-mailadres en alle bijbehorende gegevens. De website beheerder verzamelt dergelijke gegevens alleen op basis van hun voorafgaande toestemming of binnen het wettelijke kader dat is vastgelegd in de BDSG of de DSGVO. Ze zijn vrij in hun beslissing of en in hoeverre ze persoonlijke gegevens bekendmaken.

3.Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
a)Serverlogbestanden / informatiegebruik van het online aanbod
Wanneer u toegang tot de online service van de exploitant en louter informatief, gebruik dit als u zich niet registreert of anderszins informatie aan de website-exploitanten, de website operator verzamelt enkel de persoonlijke informatie die uw browser stuurt naar de server. Als u wilt dat de online service te bekijken, de website-exploitanten (een juridische grondslag is artikel 6, artikel 1 item f DSGVO ..) verzamelt de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de site te bekijken en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

• uw IP-adres;
• de datum en tijd van het verzoek;
• het verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT);
• Inhoud van het verzoek (concrete pagina);
• toegang status / http-statuscode;
• de hoeveelheid overgedragen gegevens;
• de website waarvan het verzoek afkomstig is;
• uw browser,
• uw besturingssysteem en de interface;
• de taal en versie van de browser software.

De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd en statistisch geëvalueerd om de aanwezigheid op het internet van de websitebeheerder en de onderliggende technologie te optimaliseren (rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 zin 1 lit. f DSGVO). De aldus verkregen gegevens zullen onmiddellijk na het einde van het gebruik worden geanonimiseerd. Een conclusie over uw persoon is vanaf dit moment niet meer mogelijk. De geanonimiseerde vorm van de informatie zal worden verwijderd na statistische evaluatie.

b) Contactgegevens bij contact
U kunt contact opnemen met de website-exploitant via de aangeboden contactopties. Daarbij worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam, uw telefoonnummer, uw IP-adres, indien van toepassing, andere gegevens die worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier) verwerkt, zodat zij uw verzoek kunnen verwerken en beantwoorden kan worden gebruikt. Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden. De gegevens die in deze context resulteren, worden verwijderd nadat de verwerking voor het verwerken van het contactverzoek niet langer nodig is. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b DSGVO. Voor zover uw toestemming voor verwerking is verkregen, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR.

Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de op deze manier verwerkte gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de wettelijke basis bovendien artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO. Gegevens die in deze context worden verzameld, worden verwijderd nadat de verwerking niet langer nodig is om het contactverzoek te verwerken.

c) De website operator verzamelt, verwerkt en verzendt de bovengenoemde
persoonsgegevens bovendien, voor zover hij verplicht is verzameld of verwerkt door de wet of een gerechtelijk bevel. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c DSGVO. In het bijzonder kan de websitebeheerder verplicht zijn om persoonlijke gegevens op te slaan als gevolg van commerciële en fiscale voorschriften. De wettelijke opslagvereisten kunnen oplopen tot 10 jaar. In het geval van wettelijke verwerkingsverplichtingen is de verwerkingsactiviteit beperkt tot het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De overdracht aan geautoriseerde overheidsinstellingen en autoriteiten uitsluitend in het kader van wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken of als de exploitant is verplicht door een gerechtelijk bevel om informatie te verstrekken. De rechtsgrondslag voor een dergelijke toezending van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. c DSGVO.

d) Verdere verzamelde gegevens
Daarnaast is de website-exploitanten (een wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is art. 6 lid. Artikel 1 item a DSGVO) verzamelt persoonsgegevens alleen indien deze een uitdrukkelijke toestemming is verleend of is hij verplicht juridische survey (juridische basis voor het verzamelen van deze Gegevens zijn Art.6 (1) zin 1 letter c DSGVO). Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met ingang van de toekomst.

e) Schrapping van persoonsgegevens
Alle opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra de toestemming voor de enquête is ingetrokken, de kennis niet meer nodig is om aan het doel van de enquête te voldoen, het doel is bereikt of is geëlimineerd en tenzij de exploitant van de website wettelijk verplicht is de bewaarperiode te handhaven. Zo’n periode kan oplopen tot 10 jaar. Als uw persoonlijke gegevens onder een dergelijke deadline vallen, worden ze onmiddellijk na de deadline verwijderd.

4.Rechten van de betrokkene

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een slachtoffer in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de exploitant van de website:

a) Recht op informatie
U kunt de website-exploitant om bevestiging vragen of persoonlijke informatie over u door ons wordt verwerkt. Als dergelijke verwerking vereist is, kunt u bij de website-exploitant informatie opvragen over de volgende informatie:

– de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
– de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
– de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
– de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
– het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht om de verwerking door de exploitant te beperken of het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
– het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
– alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;
– het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art 46 GDPR in verband met de overdracht.

b) Recht op rectificatie
U hebt het recht om te corrigeren en / of complete tegen de site-beheerder, op voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens betreffende u onjuist of onvolledig zijn. De beheerder van de website moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

c) Recht om verwerking te beperken
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

– als u de juistheid van uw persoonlijke vraag voor een periode die het mogelijk maakt de website-exploitanten om de juistheid van de persoonsgegevens controleren uitdaging;
– de verwerking ervan onwettig is en u tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan moet de beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
– de eigenaar van deze website moet de persoonlijke gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet meer, maar je zult dit voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims nodig heeft, of
– als u object hebt geplaatst om de verwerking in overeenstemming met artikel 21, paragraaf 1 DSGVO nog niet duidelijk of de legitieme redenen voor de site operator zwaarder wegen dan uw redenen …

Als de verwerking van persoonsgegevens betreffende beperkt, deze gegevens kan – afgezien van hun storage – alleen met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of aan een andere persoon of entiteit rechten te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking na de o.g. Als u beperkte voorwaarden hebt, zal de exploitant van de site u op de hoogte brengen voordat de beperking wordt opgeheven.

d) Recht om te wissen

Schrapping verplichtingen
U kunt van de controller verlangen dat deze uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert, en de website-exploitant moet die informatie onmiddellijk wissen als een van de volgende beweringen klopt:

– Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
– U herroept uw ​​toestemming, waarop de verwerking volgens. Artikel 6 par. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.
– Jij legt een juweeltje. Artikel 21 lid 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u legt een edelsteen. Artikel 21 lid 2 DSGVO Oppositie tegen verwerking.
– Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
– De verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder EU- of nationaal recht waaraan de exploitant van de website is onderworpen.
– De persoonlijke gegevens met betrekking tot u werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij aangeboden op grond van artikel 8 (1) AVG.

Informatie aan derden
de website-exploitanten maakte de persoonsgegevens betreffende publiek en het is in overeenstemming met art. 17 lid. DSGVO inzetten voor hun annulering, neemt zij rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, waaronder technische opdracht voor de verwerking verantwoordelijke, die de persoonlijke gegevens verwerken en u informeren als de betrokkene dat u hebt verzocht om het verwijderen van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

uitzonderingen
Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

– het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de exploitant onderworpen is, of om een taak van openbaar belang te vervullen of om de exploitant van de website een officieel gezag te verlenen;
– om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid uit hoofde van artikel 9, lid 2, lit. h en i en artikel 9 (3) GDPR;
– voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, vlg. Art. 89 par. 1 DSGVO, voor zover de in onderdeel a rechts) maakt naar verwachting de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig aangetast te bereiken, of
– om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

e) Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking aan de website-exploitant hebt bevestigd, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij: dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

U bent gerechtigd om de Website Operator op de hoogte te stellen van deze ontvangers.

f) Gegevens Overdracht
U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u heeft verstrekt aan de Site Operator te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de websitebeheerder aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

– de verwerking op toestemming volgens art. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO is gebaseerd en
– de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks worden doorgegeven door de exploitant van de website aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een officiële aan de exploitant van de website gedelegeerde taak.

g) Recht op bezwaar
U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de grond van art. 6 lid. 1 lit. e of f DSGVO neemt een bezwaar; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De website-exploitanten verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims kunnen aantonen.

Als de persoonlijke gegevens van processen om direct mail te werken, hebt u het recht op elk gewenst moment te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende het doel van dergelijke reclame; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij – onafhankelijk van richtlijn 2002/58 / EG – de uitoefening van uw recht op verzet door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd.

h) Recht om de verklaring inzake de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

i) Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering
U heeft het recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde – met inbegrip van profilering – tot onderwerp gebaseerde beslissing die zich zal ontvouwen via juridische gevolgen of ernstig wordt op een soortgelijke manier. Dit is niet van toepassing als de beslissing

– nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de exploitant van de website;
– als gevolg van de wetten van de Unie of de lidstaten die onderworpen zijn aan de exploitant zijn is toegestaan en deze wetgeving adequate maatregelen te nemen om uw rechten en vrijheden, en uw vitale belangen of te beschermen bevat
– met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, verlicht is. a of g DSGVO is van toepassing en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

In het geval van de opdracht of de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant passende maatregelen neemt om de rechten en vrijbelangen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon aan de zijde van de website-exploitanten, een verklaring van zijn eigen positie en tegen de beslissing gehoord.

j) Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit
Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO overtreedt.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, de klager over de status en de resultaten van het bezwaar tot en met de mogelijkheid van een beroep op de rechter op grond van art. 78 DSGVO.

k) het doen gelden van de rechten
Om de bovengenoemde rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met

datenschutz@kroppstahl.com

Het is ook mogelijk om direct informatie, correctie, of verwijdering of oplossings- verzoeken schriftelijk aan de website-exploitanten in de voorgaande paragrafen. Gelieve uw brief te sturen naar:

Kropp-Stahl GmbH
tav Data Protection Officer
Lise-Meitner-Straße 15
48691 Vreden

5. Gebruik van Cookies
De website-exploitanten gebruikt in zijn online aanbod zogenaamde. “Cookies”. Een cookie is een tekstbestand dat is opgeslagen op uw computer en wordt gebruikt om statistische informatie op te slaan. Het wordt toegewezen aan uw harde schijf van de browser die u gebruikt. Het doel is om flow om bepaalde informatie de website operator te laten. Cookies kunnen geen programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer. Ze dienen om het internet bieden een totaal van meer gebruiksvriendelijk en effectief.
De cookie bevat informatie over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, uw IP-adres, de websites die zijn uitgevoerd en de tijd. Een cookie wordt verstuurd vanaf de website naar uw computer en daar opgeslagen. Als u de online service opnieuw te gebruiken, stuurt uw browser het cookie terug naar de server (persistent cookie).
De informatie die op deze wijze de server te analyseren en daardoor b.v. eenvoudigere navigatie van de website. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden, voor de optimalisatie van de online service, de website-exploitanten en om de veiligheid van de online service te garanderen. (Rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1 zin 1, onder f DSGVO) Het verzamelen van deze informatie is anoniem en staat niet toe dat een conclusie op uw persoon.
U kunt het gebruik van cookies te voorkomen. Om de instelling van uw internet browser, zodat het programma dat wordt gebruikt om webpagina’s te veranderen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari). Verdere details over hoe u het gebruik van cookies in uw browser te verbieden, gebruik maken van de Help-functie van uw browser.

6. Script- en lettertypen bibliotheken
a) Google webfonts
Google Web-lettertypen zijn script- en lettertypen bibliotheken die worden aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (“Google”). Ze worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere laden te voorkomen. Als de browser geen Google Web-lettertypen ondersteunt of toegang verbiedt, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. De cache is het tijdelijke geheugen van uw browser, dat lokaal op uw apparaat wordt opgeslagen en daar met regelmatige tussenpozen wordt verwijderd. Bovendien is een handmatige verwijdering in uw browser mogelijk. Gebruik voor meer informatie de help functie van uw browser.

De aanroep van script bibliotheken of lettertype bibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is mogelijk dat de exploitant van dergelijke bibliotheken (hier Google) gegevens verzamelt. Dit kunnen met name de gegevens zijn die worden beschreven in de paragraaf “Verzameling, gebruik en overdracht van persoonsgegevens”, alinea 1.

Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https: //www.privacyshield.gof/EU-US-framework

b) Adobe Typekit
Voor het visuele ontwerp van het online aanbod gebruikt de websitebeheerder het programma Adobe Typekit. Typekit is een service van Adobe Systems Inc., 45 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (“Adobe”), waarmee de website-exploitant toegang heeft tot een lettertype bibliotheek. Om de lettertypen te integreren die door de website beheerder worden gebruikt, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor de website. Als gevolg hiervan ontvangt Adobe de informatie dat het online aanbod van de website provider is opgeroepen vanaf uw IP-adres. Het gebruik van Adobe Typekit is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van het online aanbod van de website. (Rechtsgrond voor het verzamelen van gegevens door Adobe is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

Zie het privacybeleid van Adobe, dat u hier kunt raadplegen voor meer informatie over Typekit:

https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Adobe heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild (https: //www.privacyshield.gof/EU-US-framework)

7. Web analytics tools
a) Google Analytics
De exploitant van de website maakt gebruik van een webanalyseservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (“Google”) Google Analytics. Voor dit doel worden “cookies” opgeslagen op uw computer. Deze laten een analyse toe van het gebruik van het online aanbod door u. Informatie die op deze manier wordt verkregen, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De websitebeheerder heeft de code van het Google Analytics-programma uitgebreid met de code “AnonymizeIP”. Als gevolg hiervan wordt uw IP alleen geregistreerd in een verkorte of geanonimiseerde vorm, waardoor het onmogelijk is om conclusies te trekken over uzelf of uw verbinding. Uw IP-adres wordt door Google in de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort of geanonimiseerd. In uitzonderlijke gevallen kan het echter gebeuren dat de volledige IP wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en pas daarna wordt ingekort / geanonimiseerd. Google gebruikt de informatie die namens de exploitant van de website is verzameld om het gebruik van de website te evalueren. Google zal rapporten over de website-activiteit verzamelen en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik van het online aanbod.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; de website-exploitant wijst er ook op dat in dit geval niet alle functies van het online-aanbod volledig kunnen worden benut. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de online-aanbod door Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de op de volgende link http (met inbegrip van uw IP-adres.): // Gereedschap .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE Download en installeer de beschikbare browser invoegtoepassing. Meer informatie over de browser invoegtoepassing vindt u in de vermelde link.

Raadpleeg http://www.google.com/analytics/terms/en.html voor meer informatie over de Servicevoorwaarden en privacy van Google of ga naar https://www.google.com/intl/en/policies/

Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en verbeteren. De verkregen statistieken kunnen het online aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework). De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) DS-GMO.

8. Sociale media

a) Integratie van Google Maps
De websitebeheerder Maakt gebruik van Het aanbod van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ( “Google”), Google Maps. U kunt uw kaarten direct op de website weergeven. U kunt de kaartfunctie gebruiken.

Door de website te bezoeken het Het aanbod van Google integreert, ontvangt Google de informatie DAT u de bijbehorende subpagina Van het online aanbod van de websitebeheerder verhoogt geopend. geweest Bovendien de Gegevens are het Beschreven Onder het punt “Verzameling, gebruik en Overdracht van persoonsgegevens” paragraaf 1, verzonden. De registratie dient OM Een u locatiebeschrijving, Een geografische vindbaarheid en Een route naar de bedrijfslocatie van de exploitant te Verstrekken (Wettelijke basis Voor Het Verzamelen of this Gegevens is artikel 6, lid 1, Zin 1, onder f DSGVO). De enquête is Onafhankelijk van Het Feit van Google Een gebruikersaccount provides waarbij u bent Aangemeld van DAT Geen hij gebruikersaccount is. Omdat je via Google boog, uge gegevens rechtstreeks aan uw account configuratie. geweest als u verwelkt Niet aan Uw profiel gekoppeld op Google, Moet U Zich afmelden Prior to u de onderkant van de website Bezoekt. Google slaat Uw Gegevens op als gebruiksprofiel en Gebruikt for this adverteren doeleinden bestelwagen, Marktonderzoek en / of aanpassing van de website van haar. Een dergelijke Evaluatie Wordt voldaan naam Uitgevoerd (zelfs for users de Niet are Aangemeld) om op te minutieus begrensd gebaseerde advertenties provide and other users Van het sociale netwerk te Informeren via their activiteiten op this website. De Wettelijke basis Voor Het gebruik van Google Maps en de bijbehorende gegevensverzameling is artikel 6, lid 1, Zin 1, lit. f DSGVO. In de tussentijd benadrukt hij dat dit niet het geval is met de Duitse versie van Google’s vertaling.

Raadpleeg het privacybeleid van de provider voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en valt onder het privacyschild EU-US https://www.privacyshield.gov/EU-US-framework.

Ansprechpartner